/

Нашиот оддел за клиничка ИТ нуди прилагодени софтверски решенија за конкретни барања во областа на здравствените системи. Врз основа на нивниот успех во Австрија, овие услуги ќе бидат понудени и имплементирани во здравствените системи низ регионот на Централна и Источна Европа.

Нудиме пакети на софтвер кои ги покриваат целосните потреби на одделите за анестезија, вклучувајќи предоперативна подготовка, операциона сала, шок-соба, PACU и терапија за болка. Дополнителни главни фокус подрачја се единиците за интензивна нега (ICU), единиците за постинтензивна нега (IMCU) како и сите типови на специјализирани единици за интензивна нега како што се единиците за неонатална интензивна нега (NICU).

Користењето на овие иновативни софтверски апликации помага на нашите клиенти во оптимизирање на работните текови и процеси во рамките на целата болница. Системите за управување со податоци на пациенти (PDMS) го овозможуваат лесното и брзо документирање на клинички настани, третмани и терапија со лекови. Постојаното собирање на податоци од голем број на медицински уреди и други електронски системи во болницата ги намалува административните напори што овозможува повеќе време за лекувањето на пациенти.

Тимот за клиничка ИТ на Biomedica е составен од висококвалификувани специјалисти во областите на клинички примени, клинички работни текови и управување со проекти. Софтверските решенија се прилагодуваат и имплементираат во блиска соработка со медицинскиот персонал и според нивните конкретни барања и потреби.

Поради важноста на овие системи, достапноста на овие софтверски решенија е осигурана со сервисна служба за поддршка 24/7 .

Главни области

Болниците се денес поставени пред предизвикот да испорачаат позитивни резултати за пациентите додека се справуваат со буџетски ограничувања, недостаток на персонал, многубројни протоколи за нега и зголемени административни прописи. MetaVision е најдобриот клинички информатички систем што го поддржува комплексниот работен процес на најинтензивните клинички опкружувања според барањата.

Првично создаден за единиците за критична нега, MetaVision е тестиран во реални услови во подрачјата на болниците со највисоки трошоци, најголеми количества на податоци и подрачја чувствителни на излезни резултати при што е докажано дека ја намалува должината на престој, го намалува морталитетот и ги подобрува безбедноста и резултатите од лекувањето кај пациентите.

Докажано е дека MetaVision ја подобрува безбедноста на пациентите со намалување на грешки со лековите, осигурување ефикасни и целосни пренесувања на информации помеѓу смени и оддели и овозможување рано откривање на влошувањето на состојбата на пациентите за да се оптимизира навремена интервенција.

Податоците за медицинските уреди се клучниот ресурс во трансформацијата на денешното реактивно пружање на нега во проактивно пружање на нега базирано на благовремени информации. Кога ќе се соберат и прикажат податоци во однос на пациентот, давателите на здравствена заштита можат поефикасно и поефективно да делуваат и интервенираат според приоритетност.

Денеска, болниците користат групи на податоци кои се креирани од неусогласени системи и технологии. За да се собираат податоци од уредите како ресурс, овие групи мора да се отстранат. Секој медицински уред е единствен во излезните резултати и способноста да се поврзе со други системи – податоците треба да бидат ослободени и потоа собрани, за апликациите да можат да анализираат и споделуваат податоци и согледувања во рамките на тимот за пружање нега.

Платформата за интеграција на медицински уреди на „Capsule“ ја проширува поврзаноста на медицинските уреди насекаде во болницата. Дизајнирана за операциони сали и други подрачја со критична нега, обезбедува проток на витални податоци во речиси реално време па така управува со комуникацијата помеѓу бројни медицински уреди и системи кои ги собираат тие податоци како болнички информатички системи (HIS) или системи за управување со податоци на пациенти (PDMS).

Ова флексибилно решение кое е доволно да се вклучи за да функционира е дизајнирано да одговори на вашите потреби, да ја поедностави поврзаноста на податоците и доставата на податоците. Поддржано е од најголемата библиотека на двигатели на уреди во индустријата овозможувајќи виртуелно безгранична поврзаност на уред со најголемиот број на уреди на пазарот денес.