/

Naše klinické IT oddelenie ponúka softvérové riešenia na mieru pre špecifické požiadavky v oblasti zdravotníckych systémov. Na základe úspechu v Rakúsku budú tieto služby ponúkané a zavádzané v systémoch zdravotnej starostlivosti v celom regióne strednej a východnej Európy.

Ponúkame softvérové balíčky, ktoré pokrývajú všetky potreby anesteziologických oddelení, vrátane predoperačnej prípravy, operačných sál, pohotovosti, oddelenia PACU a liečby bolesti. Ďalšími hlavnými oblasťami sú jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), jednotky intermediárnej starostlivosti (IMCU) a všetky typy špecializovaných jednotiek intenzívnej starostlivosti, ako sú jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov (NICU).

Použitie týchto inovačných softvérových aplikácií pomáha našim zákazníkom optimalizovať pracovné postupy a procesy v rámci celej nemocnice. Systémy na správu dát o pacientoch (PDMS) umožňujú ľahkú a rýchlu dokumentáciu klinických udalostí, liečby a liekov. Priebežný zber dát z najrôznejších zdravotníckych prístrojov a ďalších elektronických systémov v nemocnici znižuje administratívne nároky, čo vedie k tomu, že je viac času venované liečbe pacientov.

Klinický IT tím spoločnosti Biomedica pozostáva z vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti klinických aplikácií, klinických pracovných postupov a riadenia projektov. Softvérové riešenia sú prispôsobované a implementované v úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom a podľa jeho špecifických požiadaviek a potrieb.

Vzhľadom na dôležitosť týchto systémov pre našich zákazníkov je vysoká dostupnosť týchto softvérových riešení zaistená prostredníctvom nonstop servisnej služby.

Hlavné oblasti

Nemocnice sú v súčasnosti konfrontované s potrebou dosahovať pozitívne výsledky pre pacientov, pričom sa musia vyrovnať s rozpočtovými obmedzeniami, nedostatkom personálu, viacerými protokolmi starostlivosti a pribúdajúcimi predpismi. MetaVision je špičkový zdravotnícky informačný systém, ktorý podporuje komplexné pracovné postupy v najnáročnejších zdravotníckych prostrediach.

Systém MetaVision, pôvodne vyvinutý pre jednotky intenzívnej starostlivosti, bol testovaný v praxi na najnáročnejších oddeleniach nemocníc s najväčším množstvom dát a citlivými výsledkami, pričom preukázateľne pomáha skracovať dĺžku hospitalizácie, znižovať úmrtnosť a zvyšovať bezpečnosť a výsledky pacientov.

Systém MetaVision preukázateľne zvyšuje bezpečnosť pacientov tým, že znižuje počet chýb pri podávaní liekov, zaisťuje efektívne a kompletné odovzdávanie medzi zmenami a oddeleniami a umožňuje včasné odhalenie zhoršenia stavu pacienta, aby sa optimalizoval včasný zásah.

Údaje o zdravotníckych pomôckach sú kľúčovým zdrojom informácií pri prechode z dnešného reaktívneho prostredia starostlivosti na proaktívne poskytovanie starostlivosti vychádzajúce z týchto prehľadov. Pokiaľ sú dáta sústredené a zobrazované v kontexte pacienta, môžu poskytovatelia starostlivosti účinnejšie a efektívnejšie stanoviť priority a koordinovať zásahy a činnosti.

Nemocnice sa dnes stretávajú s izolovanými zdrojmi údajov vytvorenými rôznymi systémami a technológiami. Tieto izolované zdroje musia byť odstránené, aby bolo možné využívať údaje pomôcky ako zdroj. Každá zdravotnícka pomôcka je jedinečná svojím výstupom a schopnosťou prepojenia s ostatnými systémami – údaje je potrebné uvoľniť a následne sústrediť, aby aplikácie mohli údaje a poznatky analyzovať a poskytovať v rámci celého ošetrovateľského tímu.

Platforma od Capsule pre integráciu lekárskych prístrojov rozširuje možnosti pripojenia zdravotníckych pomôcok kamkoľvek v nemocnici. Je určená pre operačné sály a ďalšie oblasti kritickej starostlivosti, poskytuje tok údajov o životných funkciách takmer v reálnom čase a riadi tak komunikáciu medzi niekoľkými zdravotníckymi pomôckami a definovanými cieľovými systémami, ako sú nemocničné informačné systémy (HIS) alebo systémy pre správu údajov o pacientoch (PDMS).

Toto flexibilné riešenie typu plug-and-play je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vašim potrebám a zjednodušilo pripojenie a poskytovanie údajov. Je podporovaná najväčšou knižnicou ovládačov zariadení v odbore, ktorá umožňuje prakticky neobmedzené pripojenie pomôcky k väčšine zariadení na súčasnom trhu.