/

Náš tím IVD je zodpovedný za širokú škálu humánnych diagnostických produktov v súkromných laboratóriách, nemocničných laboratóriách a referenčných centrách v 13 štátoch. Spoločnosť Biomedica sa špecializuje na oblasti, ktoré využívajú najmodernejšie technológie zahŕňajúce testovanie v mieste starostlivosti, ako aj stredne až vysoko výkonné testovanie. Mnohé z našich produktov sú overené pre prémiové vybavenie a/alebo uzavreté systémy.

Spoločnosť Biomedica dodáva na trh nielen reagencie a testovacie súpravy, ale tiež vybavenie, ktoré je inštalované, validované, udržiavané a servisované odborníkmi spoločnosti Biomedica priamo na mieste. Počas inštalácie zákazníka zaškolíme a poučíme, ponúkame školenia a programy priebežného servisu a údržby.

Naši dodávatelia sú vybraní lídri na trhu vo svojich odboroch, ktorí sú známi svojimi špičkovými výrobkami. Za viac ako 40 rokov spolupráce s našimi dodávateľmi sme si vytvorili základ pre udržateľnú a konštruktívnu spoluprácu a sme tak schopní svojim zákazníkom poskytovať rýchle reakcie a vhodné riešenia pre ich špecifické potreby.

Hlavné oblasti

Spoločnosť Biomedica vám ponúka testy na analýzu všetkých parametrov súvisiacich s imunitným systémom (imunitné bunky, imunitné mediátory, protilátky, imunitné gény) na diagnostiku imunitných ochorení (alergie, autoimunitné ochorenia, autoinflamatórne ochorenia, imunodeficiencie) alebo patologických či nežiaducich imunitných reakcií (odmietnutie transplantátu, ochorenie štepu proti hostiteľovi, opakované potraty).

Ďalej ponúkame imunologické testy (ELISA, CLIA, RIA) na stanovenie hormónov, nádorových markerov a mnohých ďalších parametrov.

Vírusy sú biologické entity, ktoré sa môžu vyvíjať a množiť iba v hostiteľovi, ktorým je živý organizmus, napríklad človek, zviera alebo rastlina. Niektoré vírusy spôsobujú mierne až závažné ochorenia.
Spoločnosť Biomedica ponúka širokú škálu testov a komponentov, ktoré pomáhajú pri rýchlej a účinnej diagnostike vírusových infekcií vrátane aplikácií DNA/RNA, detekcie antigénov/protilátok a rýchlych testov.

Ponúkame širokú škálu platforiem, od plne automatizovaných prístrojov na jednu vzorku až po vysoko výkonné molekulárne pracovné stanice. Diagnostické prístroje in vitro zaisťujú spoľahlivé diagnostické testovanie. Spoločnosť Biomedica sa neustále snaží ponúkať inovačné a najmodernejšie prístroje.

Bakteriológia je odbor mikrobiológie, ktorý sa zaoberá morfológiou, ekológiou, genetikou a biochémiou baktérií a mnohými ďalšími súvisiacimi aspektmi. Pochopenie týchto vlastností môže pomôcť pri prevencii alebo diagnostike ochorení spôsobených baktériami. Spoločnosť Biomedica ponúka širokú škálu produktov na klinickú bakteriológiu vrátane kultivačných médií a rýchlych molekulárnych testovacích systémov.

Hnacou silou testovania na mieste starostlivosti je pohodlný a rýchly prístup k pacientovi. Diagnostické zariadenia POC získavajú výsledky v blízkosti pacienta mimo laboratórneho prostredia tým, že odoberajú a analyzujú vzorky a potom poskytujú rýchlu spätnú väzbu a výsledky.

Testovanie na mieste starostlivosti (POCT alebo testovanie na lôžku) je definované ako lekárske diagnostické testovanie na mieste starostlivosti alebo v jeho blízkosti, t. j. v čase a na mieste starostlivosti o pacienta. To je v rozpore s dlhodobo zavedenou praxou, kedy sa testy vykonávajú celkom alebo prevažne v lekárskom laboratóriu.

Potenciálne prevádzkové výhody zahŕňajú rýchlejšie rozhodovanie a triedenie, skrátenie operačných časov, skrátenie doby pooperačnej starostlivosti vo vysokom stupni závislosti, skrátenie doby pohotovosti, počtu návštev ambulancií a počtu potrebných nemocničných lôžok, čím sa zaistí optimálne využitie odborného času a zníženie množstva antimikrobiálnej medikácie.

Parazitológia sa zaoberá štúdiom parazitov, ich hostiteľov a vzťahov medzi nimi.

Parazit je organizmus, ktorý žije na hostiteľovi alebo v ňom a získava od neho potravu.

Spoločne s našimi partnermi vám spoločnosť Biomedica môže ponúknuť testovacie systémy na diagnostiku ochorení spôsobených tromi hlavnými triedami parazitov: prvoky (Giardia, malária, Entamoeba atď.), helminty (Ascaris lumbricoides, Filaria, Taenia, Strongyloides atď.) a ektoparazity (komáre a kliešte).

Podobne ako pri baktériách sa aj pri parazitoch môže vyvinúť rezistencia voči liekom, čo znamená, že včasná diagnostika je dôležitá pre kontrolu infekcií a predvídanie budúcich epidémií.

Plesňové infekcie postihujú približne štvrtinu svetovej populácie. Ročne na celom svete zabijú najmenej 1 350 000 pacientov s AIDS, rakovinou, tuberkulózou a astmou alebo po nich. Pozorovaný nárast výskytov predtým vzácnych druhov plesní, ktoré sú rezistentné voči liekom, sa stáva problémom pre verejné zdravie. Napriek vysokej klinickej a ekonomickej záťaži je povedomie verejnosti o invazívnych hubových ochoreniach stále nízke.

Včasná diagnóza a správna liečba majú priamy vplyv na prežitie pacientov. Preto je naliehavo nutné zlepšiť diagnostické možnosti, ktoré by poskytli racionálny základ pre antimykotickú liečbu. Dôležitým krokom v tomto smere je zavedenie nekultivačných testov pre včasnú detekciu infekcie s rýchlym posúdením citlivosti na lieky.

Spoločnosť Biomedica má komplexné portfólio diagnostík, vrátane molekulárnych testov, určených na rýchlu detekciu a diferenciáciu hubových patogénov a hodnotenie potenciálnej rezistencie voči liekom.

Každý rok vedci objavujú nové podrobnosti o ľudských genetických poruchách, ktoré vedú k inovačným možnostiam liečby. To si potom vyžaduje citlivé, presné a spoľahlivé metódy a štandardizované testy. Súpravy Asuragen s radom AmplideX ponúkajú najmodernejší dizajn, jednoduchosť, optimalizovaný pracovný postup a kvalitný výkon. Ich portfólio zahŕňa súpravy na diagnostiku syndrómu Fragile X, spinálnej svalovej atrofie, myotonickej dystrofie, Huntingtonovej choroby, frontotemporálnej demencie (C9orf72) a Alzheimerovej choroby.

Ďalšou významnou oblasťou genetického testovania je typizácia pre transplantáciu a transfúziu.

Sme odhodlaní definovať nový štandard starostlivosti v oblasti predtransplantačného skríningu, potransplantačného sledovania, transfúzií a sprievodnej diagnostiky. Podporujeme laboratóriá komplexným radom produktov na typizáciu HLA, detekciu protilátok, testovanie krvi a laboratórnych prístrojov. Naše najmodernejšie testy HLA s pomocou komplexného softvéru zjednodušujú, spravujú a hlásia výsledky testov — a umožňujú tak laboratórnym pracovníkom, lekárom a výskumníkom zlepšiť život pacientov a ich rodín.

Vďaka najlepším reagenciám vo svojej triede, detekčnému systému založenému na viskozite, pokročilým digitálnym riešeniam a flexibilite v celom laboratórnom priestore nájdete riešenie vhodné pre svoje laboratórium. Môžeme vybaviť všetky laboratóriá od najmenších koagulačných laboratórií až po veľké siete laboratórií. Nájdete tu základné bežné činidlá pre vysoko špecializované aplikácie. Môžete si zvoliť jednoduchú konfiguráciu, pokročilé pripojenie k TLA alebo si vytvoriť vlastnú pracovnú bunku. Ponúkame stálu zákaznícku podporu, neustále vzdelávanie a inovačný prístup.

Distribuujeme ucelený rad produktov pre typizáciu HLA a detekciu protilátok, laboratórne prístroje a počítačový softvér, ktoré slúžia na zjednodušenie a automatizáciu testovacích postupov a záverečného vyhodnocovania testov. Tieto diagnostické testy používajú transplantačné centrá na celom svete na stanovenie kompatibility darcov a príjemcov pred transplantáciou a po transplantácii na zistenie prítomnosti protilátok, ktoré môžu viesť k odmietnutiu transplantátu.

Hnacou silou našich produktov a školiacich programov je uľahčenie nového štandardu starostlivosti v oblasti monitorovania transplantácií.

Hlavné oblasti:

  • Riešenia na monitorovanie transplantácií
    Ponúkame poprednú svetovú kolekciu integrovaných riešení, ktoré vám pomôžu identifikovať protilátky, ktoré môžu spôsobiť odmietnutie štepu. Náš výber testov sa líši formátom, citlivosťou a špecifickosťou. Všetky produkty sú navrhnuté pre ľahké použitie, efektivitu laboratória a optimalizovanú automatizáciu.
  • Technológia typizácie HLA
    Náš rad molekulárnych produktov je navrhnutý tak, aby vyhovoval rôznym potrebám laboratórií HLA a zahŕňa sekvenovanie novej generácie (NGS), sekvenčnú typizáciu (SBT), PCR v reálnom čase (qPCR), sekvenčne špecifické primery (SSP) a reverzné sekvenčne špecifické oligonukleotidy (rSSO).
  • Riešenie pre detekciu protilátok iných ako HLA
    Sme hrdí na to, že môžeme ponúknuť riešenie pre všetky vaše potreby detekcie protilátok, vrátane protilátok iných ako HLA. Náš výber testov sa líši formátom a rozsahom od jednokomplexových testov ELISA AT1R a ETAR až po multiplexové testy na pevnej fáze pokrývajúce širokú škálu cieľov vrátane vimentínu, tubulínu a mnohých ďalších. Všetky produkty sú navrhnuté pre ľahké použitie a efektivitu laboratória a sú optimalizované pre automatizáciu.

Onkológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou rakoviny. Spoločnosť Biomedica spolupracuje s inovačnými spoločnosťami, ktoré sa snažia zavádzať nové parametre a nové technológie.
Medzi naše kľúčové produkty patria rýchle testy, testovanie leukémie, identifikácia a monitorovanie nádorových markerov, gynekologická a negynekologická cytológia a tiež terapeutické monitorovanie liečiv.

Sepsa je extrémna reakcia organizmu na infekciu. Z pohľadu medicíny ide o život ohrozujúcu situáciu. Sepsa vzniká, keď existujúca infekcia spustí reťazovú reakciu v celom tele. Infekcie, ktoré vedú k sepse, väčšinou začínajú v pľúcach, močových cestách, koži alebo gastrointestinálnom trakte.

Čas je jedným z najdôležitejších faktorov, pokiaľ ide o odhalenie a liečbu sepsy.

Spoločnosť Biomedica ponúka jedinečné riešenie, ktoré je prínosné pre pacientov aj pre personál.

Cytológia je diagnostická metóda, ktorá sa používa predovšetkým na skríning alebo potvrdenie nádorového tkaniva.
Zahŕňa skúmanie jedného typu buniek. Ďalšie využitie cytológie zahŕňa skríning fetálnych abnormalít, bakteriálnych infekcií a plesňových infekcií. Metóda LBC (liquid based cytology) – odoberanie vzoriek do tekutého média je relatívne nová metóda prípravy gynekologických a negynekologických vzoriek pre cytologické vyšetrenie. Od klasickej prípravy steru sa líši tým, že bunky sú suspendované v tekutine a pritlačené na sklíčko, čím vznikne tenká bunečná vrstva.